Skip to content

Datafortellinger

Datafortellinger brukes til å dele innsikt i form av statiske dokumenter. Datafortellinger kan enkelt deles med andre i NAV gjennom Datamarkedsplassen.

Installere Quarto

Lokal maskin

Følge installasjonsoppskriften på quarto.org/docs. Husk å hold Quarto oppdatert.

KNADA VM

Vi anbefaler å følge guiden Tarball Installation On Linux. Igjen må man selv huske å holde Quarto oppdatert.

Docker image

Vi anbefaler å bruke kommandoen nedenfor i din Dockerfile for å installere Quarto. Denne vil hente ned siste versjon av Quarto hver gang Docker-imaget blir bygd.

# jq, wget, og tar må være installert for at kommandoen nedenfor skal fungere
RUN cd /app && \
  QUARTO_VERSION=$(curl https://api.github.com/repos/quarto-dev/quarto-cli/releases/latest | jq '.tag_name' | sed -e 's/[\"v]//g') && \
  wget https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v${QUARTO_VERSION}/quarto-${QUARTO_VERSION}-linux-amd64.tar.gz && \
  tar -zxvf quarto-${QUARTO_VERSION}-linux-amd64.tar.gz && \
  mv /app/quarto-${QUARTO_VERSION} /app/quarto
ENV PATH="${PATH}:/app/quarto/bin"

Team tokens

For å programmatisk lage eller oppdatere datafortellinger trenger man å autentisere seg med et team token. For å finne team token for teamene du er medlem av kan du gå til Mine team tokens i Datamarkedsplassen (krever innlogging). Det er forskjellig tokens for dev og prod, så dersom du ønsker å lage eller oppdatere en datafortelling i dev finner du tokens i dev versjonen av Datamarkedsplassen. Samme token brukes både for intern og ekstern publisering av datafortellinger.

Rotere token

Dersom du har behov for å rotere team tokenet til et av teamene dine (f.eks. dersom du har eksponert tokenet ved et uhell) kan dette gjøres fra Mine team tokens i Datamarkedsplassen.

Lage Datafortelling

Man kan publisere datafortellinger enten internt for NAV ansatte eller eksternt.

Internt

For datafortellinger som kun skal være tilgjengelig for ansatte i NAV kan kan man publisere denne til den interne datamarkedsplassen.

I eksemplene som følger må følgende byttes ut med reelle verdier:

 • ${ENV}
  • For knada VMer og jupyter notebooks/airflow i knada-clusteret settes dette til datamarkedsplassen.intern.dev.nav.no for dev og datamarkedsplassen.intern.nav.no for prod
  • Ellers settes det til data.ekstern.dev.nav.no for dev og data.nav.no for prod
 • ${STORY_ID} - erstatt med ID på datafortellingen
 • ${TEAM_TOKEN} - erstatt med team-token fra Datamarkedsplassen
 • ${TEAM_ID} - erstatt med team ID for teamet ditt i teamkatalogen

Se Get Started på Quarto sine sider for å komme i gang med utvikling av datafortellingen.

Registrere Quarto i Datamarkedsplassen

Når man skal registrere en quarto datafortelling i Datamarkedsplassen kan man enten gjøre dette gjennom brukergrensesnittet eller programmatisk.

Registrer gjennom brukergrensesnitt
 1. Gå til data.intern.nav.no for prod eller data.intern.dev.nav.no for dev.
 2. Logg inn
 3. Klikk hamburgermeny og velg Legg til ny datafortelling
 4. Fyll inn metadata om datafortellingen
 5. Velg fil(er) du ønsker å laste opp
 6. Trykk Lagre

Dersom du kun ønsker å registere en tom datafortelling som siden skal oppdateres programmatisk kan man droppe steg (5) over

Registrer programmatisk

Du kan også programmatisk registrere en datafortelling.

Request body parametere:

 • name (obligatrisk): Navn på datafortellingen
 • description: Beskrivelse av datafortellingen
 • teamID: ID i teamkatalogen for teamet som eier datafortellingen. Nødvendig å spesifisere dersom datafortellingen skal sorteres riktig i produktområdevisningen på data.intern.nav.no
 • id: Kan spesifiseres dersom du ønsker å spesifisere ID for datafortellingen selv. Dersom den utelates genereres det en ny.

Headers for requesten

 • bearer token (obligatorisk): Team tokenet for teamet som skal eie datafortellingen

Merk: IDen for datafortellingen blir returnert når man gjør en POST til /quarto/create. Denne må så brukes når datafortellingen skal oppdateres etterpå.

Med curl
$ curl -X POST \
  -d '{"name": "min datafortelling", "description": "min beskrivelse", "teamID": "<team-id>", "id": "${STORY_ID}"}' \
  -H "Authorization: Bearer ${TEAM_TOKEN}" \
  https://${ENV}/quarto/create
Med python
import requests

res = requests.post(f"https://${ENV}/quarto/create", headers={"Authorization": "bearer ${TEAM_TOKEN}"}, json={
  "name": "min quarto",
  "description": "min beskrivelse",
  "teamID": "<team-id>",
  "id": "${STORY_ID}"
})

story_id = res.json()["id"]

Oppdater eksisterende intern datafortelling

For å oppdatere en eksisterende Quarto fortelling må man først generere ressursfilene på nytt med quarto render <file>.

Deretter må man hente ut ID for Quartoen man ønsker å oppdatere og team-tokenet fra Datamarkedsplassen.

Eksemplene tar utgangspunkt i at det er filen index.html som skal lastes opp og at man kjører kommandoene fra samme mappe som filen ligger.

Med curl
curl -X PUT -F index.html=@index.html \
  "https://${ENV}/quarto/update/${QUARTO_ID}" \
  -H "Authorization:Bearer ${TEAM_TOKEN}"
Flere filer
#!/bin/bash
set -e

FILES=""
for file in <mappe med filene>/*
do
 FILES+=" -F $file=@$file"
done

curl -X PUT $FILES "https://${ENV}/quarto/update/${QUARTO_ID}" \
  -H "Authorization:Bearer ${TEAM_TOKEN}"
Med python
import os
import requests

# A list of file paths to be uploaded
files_to_upload = [
  "PATH/index.html"
  "PATH/SUB/FOLDER/some.html"
]

multipart_form_data = {}
for file_path in files_to_upload:
  file_name = os.path.basename(file_path)
  with open(file_path, 'rb') as file:
    # Read the file contents and store them in the dictionary
    file_contents = file.read()
    multipart_form_data[file_name] = (file_name, file_contents)

# Send the request with all files in the dictionary
response = requests.put( f"https://{ENV}/quarto/update/{QUARTO_ID}", 
            headers={"Authorization": f"Bearer {TEAM_TOKEN}"},
            files=multipart_form_data)
response.raise_for_status()

Oppdatere Quarto med Naisjob

For å produksjonsette oppdatering av en Quarto Datafortelling med Naisjob er det noe konfigurasjon man må spesifisere i NAIS manifestet og Dockerfilen til jobben.

 • quarto render resulterer i at det genereres noen filer som må lagres midlertidig i containermiljøet før publisering til Datamarkedsplassen. Man er derfor nødt til å legge til annotasjon i Naisjob manifestet for å tillate skriving til filsystemet i containeren
  metadata:
   annotations:
    nais.io/read-only-file-system: "false"
  
 • All utgående trafikk fra Naisjobben vil by default stoppes, så man må legge til en outbound access policy til Markedsplass hosten man skal publisere til (dev/prod)
  spec:
   accessPolicy:
    outbound:
     external:
      - host: data.ekstern.dev.nav.no # for dev
      - host: data.nav.no # for prod
  
 • I Dockerfilen må man lage en bruker med userid 1069 å velge denne brukeren
  RUN groupadd -g 1069 python && \
    useradd -r -u 1069 -g python python
  
  USER python
  

Repoet navikt/nada-quarto har et fullstendig eksempel nødvendig oppsett, se spesielt

I eksempelet hentes team-tokenet fra en kubernetes secret i clusteret og settes som miljøvariabelen NADA_TOKEN.

Andre eksempler med Naisjob
 • fia: Mer avansert eksempel med produksjonssatt datafortelling

Eksternt

Følgende beskriver hvordan man kan publisere datafortellinger eksternt på data.nav.no.

For eksempler på datafortellinger publisert eksternt, se:

I eksemplene som følger må følgende byttes ut med reelle verdier:

 • ${ENV}
  • data.ekstern.dev.nav.no for dev og data.nav.no for prod
 • ${STORY_ID} - erstatt med ID på datafortellingen
 • ${TEAM_TOKEN} - erstatt med team-token fra Datamarkedsplassen

Registere ekstern datafortelling

Vi støtter foreløpig kun programmatisk registrering av eksterne datafortellinger.

Request body parametere:

 • title: Navn på datafortellingen
 • slug: Dersom du selv ønsker å bestemme slug i URLen til datafortellingen
 • team: Navn på teamet som eier datafortellingen. Dette tilsvarer navnet som gjelder for tokenet du henter fra https://data.intern.nav.no/user/tokens (eventuelt https://data.intern.dev.nav.no/user/tokens for dev)
 • published: Dette flagget indikerer om datafortellingen skal listes opp på index siden til data.nav.no.

Dersom en ikke oppgir verken title eller slug når datafortellingen registreres så vil det være den genererte UUIDen til datafortellingen som vil brukes for URLen til datafortellingen.

Headers for requesten

 • bearer token (obligatorisk): Team tokenet for teamet som skal eie datafortellingen

Merk: IDen for den genererte datafortellingen blir returnert når man gjør en POST til /api/v1/story. Denne må så brukes når datafortellingen skal oppdateres senere.

Med curl
$ curl -X POST \
  -d '{"title": "Min datafortelling om noe", "slug": "min-datafortelling", "team": "<team-navn>"}' \
  -H "Authorization: Bearer ${TEAM_TOKEN}" \
  https://${ENV}/api/v1/story
Med python
import requests

res = requests.post(f"https://${ENV}/api/v1/story", headers={"Authorization": "bearer ${TEAM_TOKEN}"}, json={
  "title": "Min datafortelling om noe",
  "slug": "min-datafortelling",
  "team": "<team-navn>"
})

story_id = res.json()["id"]

Oppdatere en ekstern datafortelling

Med curl
curl -X PUT -F index.html=@index.html \
  "https://${ENV}/api/v1/story/${STORY_ID}" \
  -H "Authorization:Bearer ${TEAM_TOKEN}"
Flere filer
#!/bin/bash
set -e

FILES=""
for file in <mappe med filene>/*
do
 FILES+=" -F $file=@$file"
done

curl -X PUT $FILES "https://${ENV}/api/v1/story/${STORY_ID}" \
  -H "Authorization:Bearer ${TEAM_TOKEN}"
Med python
import os
import requests

# A list of file paths to be uploaded
files_to_upload = [
  "PATH/index.html"
  "PATH/SUB/FOLDER/some.html"
]

multipart_form_data = {}
for file_path in files_to_upload:
  file_name = os.path.basename(file_path)
  with open(file_path, 'rb') as file:
    # Read the file contents and store them in the dictionary
    file_contents = file.read()
    multipart_form_data[file_name] = (file_name, file_contents)

# Send the request with all files in the dictionary
response = requests.put( f"https://{ENV}/api/v1/story/{STORY_ID}", 
            headers={"Authorization": f"Bearer {TEAM_TOKEN}"},
            files=multipart_form_data)
response.raise_for_status()

Oppdatere datafortelling med GitHub action

Vi har laget en egen GitHub action - navikt/story-upload - som kan brukes dersom man ønsker å lagre datafortellingen sin i et GitHub repo. Denne actionen vil publisere innholdet til en gcs bucket som NADA hoster datafortellinger fra. Man kan bruke actionen til å publisere både interne datafortellinger på data.intern.nav.no og eksterne datafortellinger på data.nav.no.

Se README for github action for beskrivelse av de ulike konfigurerbare input parameterene til actionen

Under er et eksempel på hvordan å sette opp en enkel github action workflow som oppdaterer en datafortelling internt i dev løsningen til datamarkedsplassen (dvs. data.intern.dev.nav.no) ved hver push til main. For å bruke actionen må det eksistere en datafortelling som man ønsker å oppdatere. Dersom det ikke finnes en datafortelling så må denne registeres først, se her for å registrere en intern datafortelling, eller her for å registrere en ekstern.

Erstatt ${STORY_ID} i eksempelet med IDen på datafortellingen du ønsker å oppdatere. Eksempelet tar også utgangspunkt i at team tokenet for teamet som eier datafortellingen er lagt inn som secret på github repoet med nøkkel TEAM_TOKEN. Token for teamet ditt finner du ved å gå til https://data.intern.nav.no/user/tokens (eventuelt https://data.intern.dev.nav.no/user/tokens for dev).

name: Eksempel på opplasting av datafortelling

on: 
 push:
  branches:
   - main

jobs:
 oppdater-datafortelling:
  name: Oppdater datafortelling
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v4
   - uses: navikt/story-upload@v1
    with:
     id: ${STORY_ID}
     dir: src
     team_token: ${{ secrets.TEAM_TOKEN }}
     env: dev
     public: "false"

Knatch

Knatch - Knada batch - er et kommandolinjeverktøy tiltenkt å forenkle opplasting av datafortellinger til både den interne datamarkedsplassen og eksterne datafortellinger på data.nav.no.

Det er særlig nyttig i tilfeller hvor en ønsker å laste opp datafortellinger som består av flere filer da knatch tar som inputargument en mappe og vil automatisk dele opp filene i mappen og laste de opp i batcher til datamarkedsplassen. Størrelsen på batchene kan du spesifisere med flagget --batch-size, dersom det utelates vil datafortellingen lastes opp i batcher på 10 filer.

Installasjon

pip install knatch

Eksempler på bruk

Knatch kan brukes til å oppdatere en datafortelling både internt i NAV og eksternt.

Begge eksemplene tar utgangspunkt i følgende:

 • Du har allerede opprettet en datafortelling du ønsker å oppdatere, se her for å registrere en intern datafortelling, eller her for å registrere en ekstern. Erstatt <id> i eksemplene under med IDen til den eksisterende datafortellingen.
 • Du har hentet ut team tokenet for teamet som eier datafortellingen. Erstatt <token> i eksemplene under med dette tokenet.
Publisering til intern markedsplass

I eksempelet under publiseres det til dev-løsingen til den interne datamarkedsplassen (datamarkedsplassen.intern.dev.nav.no). Dersom en i stedet ønsker å publisere til prod så må --host flagget settes til datamarkedsplassen.intern.nav.no.

knatch <id> sti/til/mappe/med/filer <token> --host datamarkedsplassen.intern.dev.nav.no
Publisering eksternt

I eksempelet under publiseres det til dev-løsingen for ekstern publisering (data.ekstern.dev.nav.no). Dersom en i stedet ønsker å publisere til prod så må --host flagget settes til data.nav.no.

knatch <id> sti/til/mappe/med/filer <token> --host data.ekstern.dev.nav.no --path api/v1/story