Skip to content

Kodeeksempler

Python

Cloud SQL IAM Database authentication

For å slippe å opprette og bruke builtin users i sql databaser på GCP bør man i stedet bruke Cloud SQL IAM database authentication når man skal koble seg til Cloud SQL databaser for analyse. Da vil man unngå å måtte lese inn passordet for brukeren fra hemmelighet i koden.

Eksemplene som følger forutsetter:

 • At følgende python biblioteker er installert:

  cloud-sql-python-connector
  pandas
  pg8000
  sqlalchemy
  

 • At den personlige brukeren eller IAM service accounten har rollene Cloud SQL Instance User og Cloud SQL Client i GCP prosjektet som eier database instansen du skal koble deg mot. Dette er prosjektnivå roller du gir gjennom IAM i GCP prosjektet.

 • At den personlige brukeren eller IAM service accounten er lagt til som en Cloud IAM bruker på database instansen. Se her for hvordan å legge til dette.

 • Enten manuelt eller med databasemigrasjon må man gi brukeren/service accounten tilgang til å lese fra tabellene i databasen.

  • For å gi tilgang til personlige brukere:
   GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public to cloudsqliamuser;
   ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO cloudsqliamuser;
   
  • For å gi tilgang til IAM service accounter:
   GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public to cloudsqliamserviceaccount;
   ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO cloudsqliamserviceaccount;
   

Lese med personlig bruker

Hvis du ikke har gjort det i dag, kjør først kommandoen gcloud auth login --update-adc

import os

from google.cloud.sql.connector import Connector
import pg8000
import pandas as pd
import sqlalchemy

instance_connection_name = "prosjektID:region:instans" # Erstatt med database instansen du skal koble deg til
db_iam_user = "epost@nav.no" # Erstatt med din nav epost
db_name = "navn" # Erstatt med navn på databasen

connector = Connector()

def getconn() -> pg8000.dbapi.Connection:
  conn: pg8000.dbapi.Connection = connector.connect(
    instance_connection_name,
    "pg8000",
    user=db_iam_user,
    db=db_name,
    enable_iam_auth=True,
  )
  return conn

engine = sqlalchemy.create_engine(
  "postgresql+pg8000://",
  creator=getconn)

query = "SELECT * FROM table"
df = pd.read_sql_query(query, engine)

Lese med service account

Dette eksempelet er ment for airflow tasks i KNADA og vil ikke fungere fra notebooks da disse ikke har en binding mot en IAM service account. For notebooks i KNADA, se Lese med personlig bruker.

import os

from google.cloud.sql.connector import Connector
import pg8000
import pandas as pd
import sqlalchemy

instance_connection_name = "prosjektID:region:instans" # Erstatt med database instansen du skal koble deg til
db_iam_user = "sa@prosjekt.iam" # Merk: Brukernavnet her skal settes til service account eposten uten .gserviceaccount.com. Altså er service account eposten din mitt-team@knada-gcp.iam.gserviceaccount.com så blir brukernavnet mitt-team@knada-gcp.iam
db_name = "database" # Erstatt med databasenavn

connector = Connector()

def getconn() -> pg8000.dbapi.Connection:
  conn: pg8000.dbapi.Connection = connector.connect(
    instance_connection_name,
    "pg8000",
    user=db_iam_user,
    db=db_name,
    enable_iam_auth=True,
  )
  return conn

engine = sqlalchemy.create_engine(
  "postgresql+pg8000://",
  creator=getconn)

query = "SELECT * FROM table"
df = pd.read_sql_query(query, engine)

R

Lese fra Google Cloud Storage bucket

 1. Autentiser deg med gcloud auth login --update-adc
 2. Installer følgende pakker
  install.packages("googleCloudStorageR")
  install.packages("gargle")
  
 3. Les fra bucket
  library(googleCloudStorageR)
  library(gargle)
  
  scope <-c("https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform")
  token <- token_fetch(scopes = scope)
  
  gcs_auth(token = token)
  
  gcs_global_bucket("my-bucket")
  obj <- gcs_get_object("file.txt")