Skip to content

Laste data fra kilde til BigQuery

Flytte data fra Postgres til BigQuery

Datastream

Google tilbyr Datastream for å strømme data fra f.eks. Postgres til BigQuery. Vi har laget et forenklet oppsett som er tilgjengelig i dette repoet:

Link til github-repo for oppsett av Datastream

Dere trenger kun å gjøre en enkel database-migrasjon for å klargjøre Postgres-databasen for strømming før dere kjører scriptet i repoet. Dataen strømmes til en samling (dataset) i BigQuery hvor kun teamet har tilgang. Fra samlingen kan man gjøre transformasjoner og gjøre tabeller/view klare for bruk internt i teamet. Tabeller/view kan også tilgjengeliggjøres for andre.

Vi anbefaler også at diskAutoresize for Postgres-databasen settes til true siden Datastream bruker en del lagringsplass.

flowchart LR
  A[(Postgres 1)] --> C(Datastream) 
  B[(Postgres 2)] --> C

  C --> D
  C --> E
  D --transformasjon--> F
  E --transformasjon--> G

 
  subgraph BigQuery
    D[(Tabell 1)]
    E[(Tabell 2)]

    F[(Dataprodukt 1)] 
    G[(Dataprodukt 2)]
  end

Federated query

Federated query brukes typisk til å lese data fra en postgres-database i GCP, transformere disse og skrive til BigQuery.

graph TD
postgres[(Postgres)] --Spørring mot Postgres-database i GCP--> federated_query[Federated query]
federated_query --Ytterligere transformasjoner kan gjøres i BigQuery--> BQ_query[BQ-query]
Schedule --Regelbasert styring av kjøringen--> BQ_query
BQ_query --Tabell skrives til BigQuery--> BigQuery[(BigQuery-tabell)]

For å sette opp federated query:

 1. Følg Google sin guide for å sette opp Cloud SQL databasetilkobling
 2. Gi generert service account roller for å kunne utføre external queries

  • Når man i (1) aktiverer BigQuery Connection API blir det automatisk generert en service account på formatet service-<projectNumber>@gcp-sa-bigqueryconnection.iam.gserviceaccount.com. Denne må gis følgende roller i prosjektet:
   • Bigquery Connection Admin
   • Cloud SQL Client

  projectNumber over er prosjektnummeret, ikke prosjekt ID. Du finner prosjektnummer her.

 3. Følg Google sin guide for å opprette et BigQuery dataset

  • Merk at dataset i denne konteksten er noe annet enn datasett i Datamarkedsplassen
  • Foreløpig kan vi ikke gjenbruke datasets som har blitt opprettet av en nais-applikasjon, da denne overstyrer tilgangene vi oppretter senere i denne guiden
 4. Følg Google sin guide for å lage en Google servicebruker for å kjøre en skedulert federated query
  • Gi serviceaccounten følgende tilganger på prosjektnivå:
   • BigQuery Connection User
   • BigQuery Job User
   • BigQuery Metadata Viewer
 5. Følg Google sin guide for å gi tilganger til servicebrukeren på datasett
  • Serviceaccounten trenger rollen BigQuery Data Editor

Etter at servicebrukeren har tilgang til datasettet kan man sette opp en spørring som henter data via external connection.

Gjennom Google Cloud Console kan man velge prosjektet som datasettet tilhører, gå inn på BigQuery og klikke "Compose New Query" til høyre.

Eksempelvis:

SELECT * FROM EXTERNAL_QUERY(
'europe-north1.<connection_name>',
'''

-- Lag en variabel for versjonering 
WITH constants (version) as (
  values (now())
)

-- Legg inn rader fra Postgres-tabellen med et felt for version-variablen vi definerte over.
SELECT 
  id::text, 
  name, 
  "group", 
  pii, 
  created, 
  last_modified, 
  "type"::text, 
  version
FROM dataproducts, constants
''');

Kjøre spørring på tidsintervall

For å kjøre en spørring på intervall, så kan du i Query Explorer i Cloud Console velge å definere en "Schedule".

For å få lov til å sette opp eller oppdatere en schedule må din personlige bruker ha noen rettigheter også. Disse er for det meste dekket av Bigquery Admin, men hvis du setter opp jobben med en servicebruker (anbefalt) må du også ha tilgang til denne, for eksempel via en midlertidig Service Account Admin.

Klikk "Schedule" og "Create new schedule"

 • Name: et passende navn
 • Repeats: Det som passer produktet
 • Dataset name: datasettet som ble laget tidligere
 • Table name: navn på produkt-tabell
 • Advanced options:
  • Service account: servicebrukeren som ble laget tidligere

Flytte data fra Kafka til BigQuery

For å ta data fra en Kafka-strøm til BigQuery, trenger du å sette opp en applikasjon. Under følger enkle eksempler på hvordan å lese fra Kafka og skrive til BigQuery i forskjellige programmeringsspråk. Alle eksemplene forutsetter at en på forhånd har laget datasettet BigQuery tabellen skal opprettes i og at man har tilgang til å skrive til/opprette tabeller i datasettet. Opprettelsen av datasettet og tilgangene ordnes automatisk når appen deployes til GCP-clusterne til nais med nais.yaml.

Kodeeksempler

Eksemplene tar ikke hensyn til autentisering mot Kafka så det antas at man kan lese fra kafka topicet anonymt. For mer informasjon om oppsett av app og autentisering for Kafka i NAV, se nais docs.

Topicet det leses fra i eksemplene har JSON schema og inneholder fire felter: et tekstfelt, et boolean felt, et numerisk felt og et timestamp.

Avhengigheter:

pip install google-cloud-bigquery kafka-python
Kode:
from kafka import KafkaConsumer
from google.cloud import bigquery
import json

def create_kafka_consumer(topic: str, kafka_brokers: []) -> KafkaConsumer:
  return KafkaConsumer(
    topic,
    bootstrap_servers=kafka_brokers,
    api_version=(0, 10),
    auto_offset_reset='earliest',
    enable_auto_commit=True,
    value_deserializer=lambda x: json.loads(x.decode('utf-8'))
  )


def create_bq_table_if_not_exists(bq_client: bigquery.Client, project_id: str, dataset_id: str, table: str) -> bigquery.Table:
  table_uri = f"{project_id}.{dataset_id}.{table}"

  schema = [
    bigquery.SchemaField("stringValue", "STRING", mode="REQUIRED"),
    bigquery.SchemaField("booleanValue", "BOOLEAN"),
    bigquery.SchemaField("numericValue", "INTEGER"),
    bigquery.SchemaField("timestampValue", "TIMESTAMP"),
  ]

  table = bigquery.Table(table_uri, schema=schema)
  return bq_client.create_table(table, exists_ok=True)


if __name__ == "__main__":
  project_id = "PROJECT" # erstatt med prosjekt id
  dataset_id = "DATASET" # erstatt med dataset id
  table_name = "TABLE" # erstatt med tabellnavn
  bq_client = bigquery.Client(project=project_id)
  table_id = create_bq_table_if_not_exists(bq_client, project_id, dataset_id, table_name)

  topic_name = "TOPIC" # erstatt med topic navn
  kafka_brokers = ["BROKER1"] # erstatt med liste av brokere
  consumer = create_kafka_consumer(topic_name, kafka_brokers)
  for mesg in consumer:
    print(mesg.value)
    errors = bq_client.insert_rows_json(table_id, [mesg.value])
    if errors != []:
      raise Exception(errors)

Avhengigheter:

implementation("com.google.cloud:google-cloud-bigquery:2.22.0")
implementation("org.apache.kafka:kafka-clients:3.4.0")

Kode:

import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper
import com.google.cloud.bigquery.*
import java.time.Duration
import java.util.*
import org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRecords
import org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer
import java.time.LocalDateTime
import java.time.temporal.ChronoUnit

fun main() {

  val bigQueryClient = BigQueryClient()

  val tableId = bigQueryClient.getOrCreateBigQueryTable("TABLE" /* erstatt med tabellnavn */)

  val kafkaConsumer = createKafkaConsumer()

  while (true) {
    val records: ConsumerRecords<String?, String?> = kafkaConsumer.poll(Duration.ofMillis(100))
    for (record in records) {
      storeRecordInBigQuery(record, bigQueryClient, tableId)
    }
  }
}

private fun setupBigQueryClient(): BigQueryClient {
val bqClient = BigQueryClient(projectId, datasetId)
return bqClient
}

fun createKafkaConsumer(): KafkaConsumer<String, String> {
val topicName = "TOPIC" // erstatt med navn på Kafka topic
val kafkaBrokers = "BROKERS" // erstatt med navn på brokers
val props = Properties()
props.setProperty("bootstrap.servers", kafkaBrokers)
props.setProperty("group.id", "mygroup")
props.setProperty("auto.offset.reset", "earliest")
props.setProperty("key.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer")
props.setProperty("value.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer")

  val consumer = KafkaConsumer<String, String>(props)
  consumer.subscribe(Arrays.asList(topicName))

  return consumer
}

private fun storeRecordInBigQuery(record: ConsumerRecord<String? String?>, bigQueryClient: BigQueryClient, tableId: Unit) {
System.out.printf(
"offset = %d, key = %s, value = %s%n",
record.offset(),
record.key(),
record.value()
)
val value = ObjectMapper().readValue(record.value(), JsonNode::class.java)
bigQueryClient.insert(tableId, value)
}

class BigQueryClient() {
private val projectId = "PROJECT" // erstatt med prosjektets id
private val datasetId = "DATASET" // erstatt med datasett id
private val bigQuery = BigQueryOptions.newBuilder()
.setProjectId(projectId)
.build()
.service

  fun getOrCreateTable(tableName: String): TableId {
    val tableId = TableId.of(datasetId, tableName)
    val table = bigQuery.getTable(tableId)
    return if (table != null) {
      table.tableId
    }
    else {
      return createTable(tableName)
    }
  }

  private fun createTable(tableName: String): TableId {
    val schema = Schema.of(
      Field.newBuilder("stringValue", StandardSQLTypeName.STRING).setMode(Field.Mode.REQUIRED).build(),
      Field.of("booleanValue", StandardSQLTypeName.BOOL),
      Field.of("numericValue", StandardSQLTypeName.INT64),
      Field.of("timestampValue", StandardSQLTypeName.TIMESTAMP),
    )

    val tableId = TableId.of(datasetId, tableName)
    val tableDefinition = StandardTableDefinition.of(schema)
    val tableInfo = TableInfo.newBuilder(tableId, tableDefinition).build()

    return bigQuery.create(tableInfo).tableId
  }

  fun insert(tableId: TableId, value: JsonNode) {
    val row = InsertAllRequest.RowToInsert.of(mapOf(
      value.use("stringValue") { textValue() },
      value.use("booleanValue") { booleanValue() },
      value.use("numericValue") { intValue() },
      value.use("timestampValue") { LocalDateTime.parse(asText()).truncatedTo(ChronoUnit.MICROS).toString() },
    ))

    val table = bigQuery.getTable(tableId)
    val rows = listOf(row)
    val response = table.insert(rows)
    when {
      response.hasErrors() -> throw RuntimeException(
        "Lagring i BigQuery feilet: '${response.insertErrors}'"
      )
    }
  }
}

fun <T> JsonNode.use(key: String, transform: JsonNode.() -> T): Pair<String, T?> = key to get(key)?.let {
transform(it)
}

Avhengigheter:

go get "cloud.google.com/go/bigquery"
go get "github.com/confluentinc/confluent-kafka-go/kafka"
go get "google.golang.org/api/googleapi"

Kode:

package main

import (
  "context"
  "encoding/json"
  "fmt"
  "os"

  "cloud.google.com/go/bigquery"
  "github.com/confluentinc/confluent-kafka-go/kafka"
  "golang.org/x/xerrors"
  "google.golang.org/api/googleapi"
)

type mesg struct {
  StringValue  string `json:"stringValue"`
  BooleanValue  bool  `json:"booleanValue"`
  NumericValue  int  `json:"numericValue"`
  TimestampValue string `json:"timestampValue"`
}

const (
  kafkaBroker = "BROKER" // erstatt med kafka broker
  topicName  = "TOPIC" // erstatt med navn på topic

  projectID = "PROJECT" // erstatt med prosjekt id
  datasetID = "DATASET" // erstatt med dataset id
  tableName = "TABLE" // erstatt med navn på tabell
)

func main() {
  ctx := context.Background()
  consumer, err := createKafkaConsumer()
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  defer consumer.Close()

  bqClient, err := bigquery.NewClient(ctx, projectID)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  defer bqClient.Close()

  table, err := createTableIfNotExists(ctx, bqClient)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  inserter := table.Inserter()

  for {
    event := consumer.Poll(100)
    switch e := event.(type) {
    case *kafka.Message:
      data := mesg{}
      if err := json.Unmarshal(e.Value, &data); err != nil {
        panic(err)
      }
      fmt.Println(data)
      if err := inserter.Put(ctx, data); err != nil {
        panic(err)
      }
    case kafka.Error:
      fmt.Fprintf(os.Stderr, "%% Error: %v\n", e)
    default:
      continue
    }
  }
}

func createKafkaConsumer() (*kafka.Consumer, error) {
  consumer, err := kafka.NewConsumer(&kafka.ConfigMap{
    "bootstrap.servers": kafkaBroker,
    "group.id":     "mygroup",
    "auto.offset.reset": "earliest",
  })
  if err != nil {
    return nil, err
  }

  err = consumer.SubscribeTopics([]string{topicName}, nil)
  if err != nil {
    return nil, err
  }

  return consumer, nil
}

func createTableIfNotExists(ctx context.Context, bqClient *bigquery.Client) (*bigquery.Table, error) {
  schema := bigquery.Schema{
    {Name: "stringValue", Type: bigquery.StringFieldType},
    {Name: "booleanValue", Type: bigquery.BooleanFieldType},
    {Name: "numericValue", Type: bigquery.IntegerFieldType},
    {Name: "timestampValue", Type: bigquery.TimestampFieldType},
  }

  metadata := &bigquery.TableMetadata{
    Schema: schema,
  }

  tableRef := bqClient.Dataset(datasetID).Table(tableName)
  if err := tableRef.Create(ctx, metadata); err != nil {
    var e *googleapi.Error
    if ok := xerrors.As(err, &e); ok {
      if e.Code == 409 {
        // already exists
        return tableRef, nil
      }
    }
    return nil, err
  }

  return tableRef, nil
}

Naisjob

NAIS-plattformen tilbyr skedulering av workloads med deres naisjob-ressurs.

Denne ressurstypen er en abstraksjon på Kubernetes sin Cronjob som gir deg de samme konfigurasjonsmulighetene som man får med NAIS applikasjoner, eksempelvis muligheten til å provisjonere buckets, postgres/BigQuery og kafka-brukere, samt injeksjon av hemmeligheter i kjøremiljøet til jobben ved runtime.

Bruksområde

Naisjob egner seg godt dersom du trenger å skedulere kjøring av kode, f.eks. periodisk oppdatering av dataprodukter eller datafortellinger.